preloader
Przejdź do głównej treści

Generalnie o RODO w marketingu internetowym

RODO zmiany w prawie

RODO jest to Reforma Ochrony Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać również w Polsce od 25 maja 2018 roku. Tak naprawdę Ustawa o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje już od 20 lat, jednak większość marketerów nie boi się kar i ignoruje te przepisy.

Oficjalna strona RODO

RODO wprowadza również ograniczenie zakresu i czasu przetwarzania. Oznacza to, że można przetwarzać dane osobowe tylko w czasie wykonywania danej usługi. Drugim prawem jest prawo do wycofania zgody. Zgadzając się na przetwarzanie naszych danych osobowych musimy umożliwić jej wycofanie w każdej chwili. Mamy także prawo do przeniesienia danych w razie zmiany umowy. Przede wszystkim mamy także prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych.

Rozporządzenie to powstało z dwóch powodów:

 • konieczne było uregulować wszystkie kwestie związane z pozyskiwaniem danych osobowych.
 • potrzebne było ujednolicenie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie  operacji na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie.

 

Kogo obejmuje RODO?

RODO obejmuje wszystkich przetwarzających dane osobowe, bez wyjątku. Jednak pojawia się pewien wyjątek, prawu temu nie podlegają firmy nieobjęte zakresem prawa Unii, są to między innymi sądy, organy ścigania czy instytucje unijne. Nie mamy prawa udostępniać danych osobowych naszych klientów, nawet jeśli są to nasze prywatne notatki, w innym przypadku podlegamy przepisom RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązkiem firm wykorzystujących nasze dane osobowe będzie wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych. Pamiętajmy, że konieczne jest, aby osoba ta  dysponowała wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych.

Co powinna zawierać ZGODA

RODO wskazuje możliwości wyrażenia zgody w formie  pisemnej, elektronicznej, a także ustnej. Dzięki nowym przepisom, osobie która wyraża zgodę powinno zagwarantować się, że nie poniesie konsekwencji w razie jej wycofania. c obowiązkowa jest klauzula w tworzeniu cv czy w liście motywacyjnym.

Wyrażenie zgody musi być świadome, a żeby takie było to osoba, której dane dotyczą, powinna znać zarówno tożsamość administratora jak i zamierzone cele przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarza się na stronie internetowej

W sytuacji kiedy nasza strona internetowa jest tylko informacyjną, to nie potrzebne są nam klauzule zgody, ponieważ użytkownicy nie mają gdzie podac swoich danych osobowych. Jeśli natomiast strona zawiera świadczenie jakiś usług to obowiązkowe jest umieszczenie klauzul:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną

Konieczne jest również, aby pamiętać, że pod każdym formularzem kontaktowym konieczne jest umieszczenie klauzul zgód.

Profilowanie według RODO

Profilowanie polega na zebraniu informacji o konsumencie między innymi na podstawie między innymi  jego zachowań w sieci, czyli potocznie jest to tworzenie profilu konsumenta. Pamiętajmy jednak, że aby marketingowcy taki profil mogli założyć potrzebna jest zgoda konsumenta. Celem profilowania jest przede wszystkim odpowiednie dostosowanie ofert do konsumenta oraz badanie grup odbiorów i stosowanie różnych działań marketingowych. Pozwoli to na zwiększenie liczby klientów.

Poradnik RODO

To właśnie branża e-commerce jest pierwszą, która zostanie wzięta pod lupę przez organy kontrolne. Oczywiste jest, że w branży tej najważniejsza jest zgoda w postaci checkboxu i to się nie zmieni. Bardzo często zdarza się, że klienci akceptują regulamin lub umowę nawet jej nie czytając, ponieważ są one długie i często nie zrozumiałe. RODO nakazuje jasne i proste przedstawienie praw i zasad, tak by konsumenci mogli je zrozumieć. Oczywiste jest, że to właśnie branża e-commerce jest najbardziej narażona na wszelki wyciek danych osobowych. Nie tylko gromadzi się dane użytkowników, ale też podaje się je dalej, na przykład kurierom, a wyciek wszystkich danych jest bardzo możliwy.

Dzięki nowym przepisom wprowadzonym przez RODO wszyscy właściciele sklepów internetowych będą objęci nowymi obowiązkami, a konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Dzięki temu klienci będą mogli, między innymi:

 • żądać wglądu do swoich osobistych danych osobowych i wydania ich kopii
 • żądać usunięcia naszych danych osobowych
 • żądać od administratora przeniesienia naszych danych osobowych do innego, którego im wskażą
 • skorzystać z prawa zapomnienia

Prawo do bycia zapomnianym

Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów przez RODO, konsumenci będą mieli prawo do usunięcia ich danych osobowych. W takich wypadkach administratorzy mają bezwzględny obowiązek spełnić życzenie klienta, jeśli spełnione są takie warunki jak:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do prowadzenia przez nich działań związanych z usługami
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

Z prawa do bycia zapomnianym skorzystać możemy w celu korzystania prawa do wypowiedzi, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii. Niedostosowanie się do przepisów RODO, jesteśmy narażeni na bardzo wysokie kary, sięgające nawet 20 mln euro.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo to oznacza, że mamy możliwość przeniesienia swoich danych osobowych do innej firmy. Nie chodzi tu tylko o nasze osobiste dane osobowe, ale administrator ma również obowiązek przekazać wszystkie nasze dane, które zgromadził przez czas trwania na przykład umowy ze swoją firmą. Drugą bardzo istotną  informacją jest to, że RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania faktu naruszenia danych osobowych w ciągu 72 godzin.

Celem takiego prawa jest przede wszystkim to, by konsumenci mieli prawo do wglądu swoich danych osobowych i zarządzania nimi. Danymi osobowymi, które administratorzy będą musieli na nasze żądanie przenieść są między innymi: adres, numer telefonu, nazwa użytkownika, wiek.

Zmiany, które będą wprowadzone przez RODO, nie stanowią żadnych rewolucji w obecnym prawie. Prawo to ma na celu uszczegółowienie regulacji w kontekście wszelkich warunków związanych z wyrażeniem zgody, a także ma doprowadzić między innymi do zgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych. Zbieranie danych osobowych nie zgodnie z przepisami RODO, może narazić wszystkich administratorów na wysokie kary, dlatego też istotne jest, aby z nich korzystać.